ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε από μια ομάδα ενοριτών μετά από μία ιδέα του Πρώτου  Προέδρου του Συλλόγου Κουρσάρη Αθανάσιου με πρωταρχικό σκοπό την διατήρηση των εθίμων που λαμβάνουν χώρα στο προαύλιο του Ναού.

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

Ι. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών του Δήμου Αρταίων και των κρατικών Αρχών.

ΙΙ. Η προώθηση του θέματος της ανάδειξης της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων,του ΝΑΟΥ και του ΒΙΟΥ της Αγίας

ΙΙΙ. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του οικισμού που περιβάλει τον Ιστορικό Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδώρας.

ΙV. Η Διατήρηση των εθίμων που λαμβάνουν χώρα στο Προαύλιο του Ναού

 

ΤΑ ΙΔΡΙΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ

 

 

1 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2 ΣΙΑΜΠΑΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
6 ΦΕΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
7 ΧΟΥΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8 ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
10 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗ
11 ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
13 ΤΖΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔ/ΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
14 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
15 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
16 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
17 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ
18 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19 ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

20

ΚΑΡΑΦΕΡΗ

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σύλλογος φίλων Ιερού Βυζαντινού Ναού Αγίας Θεοδώρας Άρτας

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα

Ι. Συνιστάται Σύλλογος με την επωνυμία (Σύλλογος Φίλων Ιερού Βυζαντινού Ναού Αγίας Θεοδώρας Άρτας)

ΙΙ. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Άρτας.

ΙΙΙ. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

1. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών του Δήμου Αρταίων της Μητρόπολης και των κρατικών Αρχών.

2. Η Αναβίωση των εθίμων που λαμβάνουν χώρα στον Ιερό Ναό και την ενορία του.

3. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του οικισμού που περιβάλει τον Ιστορικό Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδώρας.

4. Να παράσχει βοήθεια για την συντήρηση και λειτουργία του Ιερού Ναού

  1. Διοργάνωση πολιτιστικών ,ψυχαγωγικών ,ενημερωτικών εκδηλώσεων

  2. Η Οικονομική ή υλική βοήθεια Αναξιοπαθούντων.

  3. Η Δημιουργία μικρών έργων που θα μείνουν προς χρήση στην ευρύτερη περιοχή της ενορίας για τους ενορίτες.

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

1. Οργανώνοντας γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

2. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

3. Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.

4. Οργανώνοντας ψυχαγωγικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις.

5. Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.

6. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές, ΟΤΑ για την προώθηση των συμφερόντων του Συλλόγου.

Άρθρο 4ο

Μέλη

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :

1. Τακτικά (είναι οι οικονομικά τακτοποιημένοι στις συνδρομές)

2. Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στη πολιτεία, στη κοινωνία. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΙΙΙ. Μέλη μπορεί να είναι και άτομα που διαμένουν και εκτός Άρτας.

IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

V. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται προφορικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ισχύει μετά από την πληρωμή και κοπή απόδειξης στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το Σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

σ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις Μελών

Ι. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.

ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :

α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μελών

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

ΙΙ. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :

α. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου

γ. Πειθαρχικά ως προς το καταστατικό και ποινικά παραπτώματα και δυσφήμιση του Συλλόγου η των μελών του Δ.Σ.

ΙΙΙ. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :

α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

δ. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σωματείο.

Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ε. Έσοδα από εκδηλώσεις και πωλήσεις δημιουργιών

ζ. Ετήσια συνδρομή μελών Δ.Σ

Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

Οικονομική Διαχείριση

Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι πεντακοσίων (500) € και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο.

VI. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

VII. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

VIII. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από τρεις χιλιάδες (3.000) €, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙΧ. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις τριών χιλιάδων (3.000) € και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

ΙΙ. Απαρτίζεται από το Δ.Σ και από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειάς ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων με ανάρτηση σε ιστοσελίδα η με δελτίο τύπου.

Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

VII. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

ΙΧ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.

Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Σωματείου.

VI. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν σε επόμενη.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

3. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ .

4. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

5. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

7. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

8. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

9. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

10. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

12. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

13. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

14. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

15. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

16.Η Ανάδειξη Επίτιμου Προέδρου

( έχει διατελέσει Πρόεδρος και έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο) Η ανάδειξη του επίτιμου Προέδρου προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

17. Η διάλυση του Σωματείου.

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και ένα (1) Σύμβουλο, που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

2. Η θητεία του Δ.Σ είναι πέντε (5) έτη.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά στους δύο μήνες, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

7. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

10. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

11. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

12. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

13. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

14. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

15. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το Σωματείο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.

ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.

ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλογου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε. Συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ιθ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη και τυχόν επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.

κ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ι. Ο Γενικός Γραμματέας :

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ι. Ο Ταμίας :

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Τραπεζικό ίδρυμα .

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου.

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 3 μήνες μετά την λήξη της θητείας του, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους .

ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.

ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

  1. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

VIII. Αν οι υποψήφιοι είναι ακριβός όσοι χρειάζονται για Δ.Σ και Ελεγκτική επιτροπή ,εκλέγονται όλοι αλλά οι αρχαιρεσίες γίνονται κανονικά για το ηθικό κομμάτι.

Άρθρο 20ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 22ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της γνωστοποίησής τους στα μέλη.

Άρθρο 23ο

Διάλυση Σωματείου

Ι. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 24ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στον σύλλογο παιδιών με αναπηρία η Αγία Θεοδώρα .

Άρθρο 25ο

Σφραγίδα-Σήμα

Ι. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου ενώ στη μέση το σκίτσο της εκκλησίας της Αγίας Θεοδώρας.

ΙΙ. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Το σημερινό σήμα του Συλλόγου είναι αυτό που αποτυπώνει και η σφραγίδα του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 26ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :

– Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

– Προαιρετικά :

α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 27ο

Γενικές Διατάξεις

Ι. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 28ο

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό

δέκα ευρώ 10 €.

β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό δέκα ευρώ 10 €.

γ. Ετήσια συνδρομή μελών Δ.Σ πενήντα ευρώ 50 €.

Άρθρο 29ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (29) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από το Δ.Σ και τα μέλη :

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΑΜΠΑΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΕΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ . ΣΧΕΣΕΙΣ